Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
 Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  241/2010

privind aprobarea numărului posturilor nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, pe perioada anului şcolar 2010/2011


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.971/2010 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 4032/26.07.2010 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 364/14.04.2010, privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010 - 2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă numărul maxim de posturi nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, valabil cu data de 01.09.2010, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 12 august 2010.


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                Gazda Zoltán                                                                               SECRETAR
                                                                                                                    Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 241/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină