Vineri, 5. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                   Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor, nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR.  22/2011

privind aprobarea bugetului municipiului
Sfântu Gheorghe pe anul 2011


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5878/2011 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pemntru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă bugetul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2011, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2011 împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din credit extern, conform anexelor nr. 4 şi 5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 
 
Sfântu Gheorghe, la 10 februarie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
          Kovács István                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde

 

Anexe:

 

Anexa nr. 1 - Proiectul bugetului local pe anul 2011

 

Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2011, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local

 

Anexa nr. 3 - Bugetul activităţilor extrabugetare pe anul 2011

 

Anexa nr. 4 - Bugetul creditelor externe pe anul 2011

 

Anexa nr. 5 - Obiective de investiţii finanţate din credite interne

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină