Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel: 0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-311726
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 228/2010

privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale al managementului pe durata Contractului de management al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33.943/2010 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere rezultatului final a evaluării finale al managementului pe durata Contractului de management al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, prezentat în Raportul motivat al Comisiei de evaluare finală, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 31.128 / 06.07.2010;
Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) şi alin. (3) art. 42 alin. (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi complertările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă rezultatul final al evaluării finale al managementului pe durata Contractului de management al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, prezentat în Raportul motivat nr. 31128/2010 al Comisiei de evaluare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2.- Rezultatul final al evaluarii finale poate fi atacat în justiţie, în condiţiile Legii nr. 554 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3.- Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit, Compartimentului Resurse Umane şi Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 iulie 2010.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                 Ferencz Csaba                                                                                    Pentru SECRETAR
                                                                                                                                   Hengán Hajnal
                                                                                                                                   Consilier juridic
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină