Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel: 0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-311726
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 227/2010

privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în
Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr.19


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33.900/22.07.2010 al Serviciului de Administrare şi Autorizare Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şI turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Planul de amplasament şi delimitare al imobilului realizat de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 22 /1995 cu privire la înfiinţarea Societăţii Comerciale de Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe şi ale H.C.L. nr. 228/2007 privind modificarea contractului de concesiune nr. 1/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Gospodărie Comunală S.A., prin care s-a procedat la trecerea din concesiunea S.C. Gospodărie Comunală S.A. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al fondului locativ;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
– Se aprobă trecerea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare în favoarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe al terenului proprietatea Statului Român, evidenţiat în C.F. nr. 24.886 Sfântu Gheorghe cu nr. top. 828/1, compus din grădină şi curte, în suprafaţă de 1129 mp (în realitate 1070 mp).
ART. 2. – Dreptul de administrare al fostei Intreprinderea de Gospodărie Orăşenească şi Locativă Sfântu Gheorghe, asupra terenului înscris în C.F. 24886 Sfântu Gheorghe, cu nr. top. 828/1 se va radia în baza Declaraţiei autentificate nr. 744/2010 al directorului S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
ART. 3. – Primarul municipiului Sfântu Gheorghe va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru rectificarea suprafeţei de teren identificat la art. 1, respectiv notarea clădirii „Corp B” pe acesta, alături de construcţia C1 evidenţiată în C.F. nr. 24.886-C1.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul de Administrare şi Autorizare Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 iulie 2010


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                 Ferencz Csaba                                                                                          Pentru SECRETAR
                                                                                                                                         Hengán Hajnal
                                                                                                                                         Consilier juridic

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină