Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel: 0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-311726
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 226/2010

privind transmiterea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al acestuia a imobilului situat pe B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 15, în vederea înfiintării Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflati în situaţie de risc


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.139/2010 al Compartimentului de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 60/2010 privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” şi „Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa cu nr. 4.516/01.07.2010 a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului privind proiectul „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent şi prevederile Manualului de implementare pentru finanţarea subproiectului „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc”;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 3 alin. (4) şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2 lit. c, art. 120 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
– Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al acestuia al imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 15 evidenţiat în C.F. nr. 28.067 Sfântu Gheorghe cu nr. cadastral 28067, compus din curte, în suprafaţă totală de 780 mp şi construcţii (magazie şi casă) cu nr. cadastral 28067 –C1, în suprafaţă totală de 154 mp.
ART. 2. - Imobilul trecut în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe în condiţiile prezentei hotărâri va face obiectul proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, subproiectul „Centru de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc – Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului cu număr de referinţă CZ-138.
ART. 3. – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe se va modifica în mod corespunzător.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială, Compartimentul Contabilitate, Compartimentul de Evaluarea şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 iulie 2010.

                
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                 Ferencz Csaba                                                                                               Pentru SECRETAR
                                                                                                                                               Hengán Hajnal
                                                                                                                                              Consilier juridic
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină