Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-311726
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 223/2010

privind stabilirea modalităţii de plată a redevenţei de către medicii titulari ai cabinetelor medicale care funcţionează în regim „tură- contratură”.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

Având în vedere cererile formulate de către medicii titulari ai cabinetelor medicale care funcţionează în regim tură - contratură, respectiv cererea nr. 30.176/2010 formulată de către dr. Korda Elena şi dr. Szőke Ecaterina, cererea nr. 30.452/2010 formulată de dr. Sándor András, cererea nr. 30.439/2010, formulată de dr. Péter László şi dr. Péter Zoltán, cererea nr. 30.513/2010, formulată de dr. Tusa Illyés Kinga şi cererea nr. 30.792/2010 formulată de dr. Ferencz Dóra Ana prin care solicită stabilirea modalităţii de plată a redevenţei pentru spaţiile medicale, concesionate în baza contractelor de concesiune, folosite în regim tură- contratură;
Având în vedere acordul expres al medicilor solicitanţi;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33.804/2010 al Compartimentului de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 171/2010, 173/2010, 174/2010, 179/2010, 180/2010, 182/2010, 184/2010,185/2010, privind încheierea actelor adiţionale la contractele de concesiune cu medicii titulari ai cabinetelor medicale;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 6 şi art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

H O T Ă R Ă Ş T E


ART. 1. - Se aprobă modalitatea de plată a redevenţei stabilită în sarcina concesionarilor prin contractele de concesiune nr. 568/2005, încheiat cu dr. Korda Elena şi nr. 569/2005, încheiat cu dr. Szőke Ecaterina, pentru spaţiul medical utilizat în comun, în regim tură- contratură, în suprafaţă de 63,20 mp., în cote egale de ½ din valoarea totală, proporţional cu timpul de utilizare.
ART. 2. - Se aprobă modalitatea de plată a redevenţei stabilită în sarcina concesionarilor, prin contractele de concesiune nr. 578/2005, încheiat cu dr. Sándor András şi nr. 579/2005 încheiat cu dr. Bolcu Alexandru Dan, pentru spaţiul medical utilizat în comun, în regim de tură- contratură, în suprafaţă de 55,85 mp., în cote egale de ½ din valoarea totală, proporţional cu timpul de utilizare.
ART.3.- Se aprobă modalitatea de plată a redevenţei stabilită în sarcina concesionarilor prin contractele de concesiune nr. 563/2005 încheiat cu dr. Tusa Illyés Kinga şi nr. 557/2005 încheiat cu dr. Ferencz Dóra Ana, pentru spaţiul medical utilizat în comun, în regim de tură- contratură, în suprafată de 40,2 mp., în cote egale de ½ din valoarea totală, proporţional cu timpul de utilizare.
ART. 4. - Se aprobă modalitatea de plată a redevenţei stabilită în sarcina concesionarilor prin contractele de concesiune nr. 564/2005 încheiat cu dr. Péter László şi nr. 565/2005 încheiat cu dr. Péter Zoltán, pentru spaţiul medical utilizat în comun, în regim de tură- contratură, în suprafaţă de 40,2 mp. în cote egale de ½ din valoarea totală, proporţional cu timpul de utilizare.
ART. 5. - Se aprobă proiectul actului adiţional la contractele de concesiune încheiate cu fiecare titular de cabinet medical în parte, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul de Administrare Patrimonială şi Direcţia Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 29 iulie 2010.

   
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                 Ferencz Csaba                                                                                              Pentru SECRETAR
                                                                                                                                          Hengán Hajnal
                                                                                                                                          Consilier juridic

 

Anexă la H.C.L. nr. 223/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină