Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel: 0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-311726
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 221/2010

privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI” a cotizaţiei  municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.029/2010 al Compartimentului Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 32.940/2010 al Asociaţiei “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. (b) şi art. 16 alin. (2) lit. (k) din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice „ECO SEPSI”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9), respectiv ale art. 36 alin. (6) lit. (a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (a) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - Se aprobă achitarea din bugetul local către Asociaţia “ECO SEPSI” a sumei de 60.000,00 lei reprezentând cotizaţia aferentă anului 2010 a asociatului Municipiul Sfântu Gheorghe.
Art. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe şi Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 iulie 2010.
                               

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                 Ferencz Csaba                                                                                      Pentru SECRETAR
                                                                                                                                      Hengán Hajnal
                                                                                                                                     Consilier juridic

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină