Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 220/2010

privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33.821/2010 al Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 33.616/21.07.2010 a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. c, art. 38 alin. (1) lit. g din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi cu alin. (4) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 30.000 lei pentru Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4, judeţul Covasna, din care 10.000 lei pentru realizarea în anul 2010 porţi secuieşti în cadrul programului “Dezvoltarea sustenabilă”, punctul 1.4. “Păstrarea valorilor culturale din judeţul Covasna”, subcapitolul 2. “Dezvoltarea atracţiilor” punctul 2.1.4. “Dezvoltarea destinaţiei” prevăzut în Strategia de Dezvoltare a Turismului în Judeţul Covasna, şi 20.000 lei pentru expunerea unei porţi secuieşti în oraşul Szeged, Republica Ungară.
ART. 2. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 iulie 2010.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                 Ferencz Csaba                                                                                               Pentru SECRETAR
                                                                                                                                               Hengán Hajnal
                                                                                                                                               Consilier juridic
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină