Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 219/2010

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2010 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în perioada 30.06.2010-03.07.2010


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 18 şi art. 27 din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 4 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1.240/2005 al Ministrului Mediului şi a Gospodăririi Apelor, precum şi Ordinul nr. 1.178/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementeul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (6) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 204/2010 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în perioada 30.06.2010-03.07.2010, după cum urmează:

I. Valoarea despăgubirilor acordate se modifică la următoarele poziţii:

Nr. poziţiei conform anexei din H.C.L. nr. 204/2010

NUME

ADRESA

SUMA

91

PAKUTS ANNA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 17

400

112

URECZKI ZSOLT

ORBÁN BALÁZS 12

600

113

AVRAM DAN FLORIN

DEBREN 2

600

 

II. După poziţia 118 se introduce o nouă poziţie, poziţia 119, după cum urmează:

Nr. poziţiei

conform anexei din H.C.L. nr. 204/2010

NUME

ADRESA

SUMA

119

PAPP ARANKA

PODULUI 23

600

ART. 2. - Asigurarea executării prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Primarului municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 19 iulie 2010.


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                Gazda Zoltán                                                                                                                  SECRETAR
     în lipsa acestuia semnează consilierii:                                                                          Kulcsár Tünde
Sztakics Éva-Judit    Bálint Iosif    Kató Béla


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină