Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 202/2010

privind stabilirea serviciilor publice şi unităţile la care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28781/2010 al Direcţiei Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
 În baza prevederilor art. 2, art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 19 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi unităţile la care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, în executarea mandatelor de executare emise de instanţele judecătoreşti, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Domeniul serviciilor publice

Unităţile la care se prestează activitatea

1.

Întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor

S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, Direcţia Gospodărire Comunală

2.

Păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţilor

S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, Direcţia Gospodărire Comunală

3.

Desfăşurarea  de activităţi în folosul Căminului „Zathureczky Berta”, Creşa de copii din subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi al aşezămintelor social-culturale

Sediile unităţilor în cauză

 


ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, 30 iunie 2010.


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
              Fazakas Mihail                                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină