Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 201/2010

privind aprobarea aderării oraşului Covasna la „ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29174/2010 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 4 alin. (2) din H.C.L. nr. 161/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”
În baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna;
Având în vedere adresa Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna nr. 29.176/2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Covasna nr. 31/2010 privind aderarea oraşului Covasna la „ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”, modificată prin H.C.L. nr. 58/2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
– Se aprobă aderarea oraşului Covasna la „ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”.
ART. 2. - Se aprobă completarea Actului constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 2 la Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
ART. 3. - Se aprobă completarea Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 2 la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
ART. 4. - Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 5. - Se împuternicește d-na Csoma Szidónia, având funcția de secretar al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, cetățean român, născută la data de 20 octombrie 1982, în Sf. Gheorghe, jud. Covasna, domiciliată în Sf. Gheorghe, str. László Ferenc nr. 1, bl. 2, sc. A, et. I, ap. 5, CNP 2821020142609, posesor al C.I. seria KV, nr. 091885, eliberată de Poliția municipiului Sfântu Gheorghe la data de 23 aprilie 2003 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și Statutului Asociatiei pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfîntu Gheorghe.
ART. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 30 iunie 2010.

            
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                      Fazakas Mihail                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde

 

Anexe la H.C.L. nr. 201/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină