Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  186/2010
                     
privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 561/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. CSURULYA” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Declaraţia nr. 28770/24.06.2010 a d-nei dr. Csurulya Gabriella privind acceptarea cuantumului redevenţei de 12 Euro/mp/an;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28997/2010 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa nr. 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 4 alin. (3) din H. G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 385 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă Actul adiţional la Contractul de concesiune nr. 561/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie “Dr. Csurulya”, în suprafaţă de 53,79 mp., din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2010.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
               Fazakas Mihail                                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 186/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină