Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 169/2010
                             
privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Lt. Păiuş David f.n. şi concesionarea directă a acestuia către S.C. CHARTA S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere cererea nr. 27504/16.06.2010, a S.C. Charta S.R.L. cu sediul social în str. Vasile Goldis, nr. 13, bl. 23, apt. 46;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29005/2010 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială, din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Declaţia nr. 29085/25.06.2010, de acceptare a redevenţei de 2,5 Euro/mp/an, a administratorului S.C. Charta S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şI turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere cap. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (5) lit. b şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă trecerea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare în favoarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a terenului identificat prin CF nr. 28633 Sfântu Gheorghe, sub A1, nr. top 1615/1/2 , în suprafaţă de 722 mp, situat în Sf. Gheorghe, str. Păius David, f.n.
ART. 2. - (1) Se aprobă concesionarea directă pe termen de 49 de ani, a terenului individualizat la art. 1, către S.C. CHARTA S.R.L., în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului aferent construcţiilor proprietatea societăţii.
    (2) Se stabileşte taxa de redevenţă la echivalentul în lei a 2,5 Euro/mp/an, la cursul oficial comunicat de BNR,valabil la data încheierii contractului de concesiune. Redevenţa va fi indexată anual, în funcţie de cursul oficial leu/euro comunicat de BNR în prima zi lucrătoare din an.
ART. 3. - Se aprobă proiectul Contractului de concesiune ce se va încheia între Consiliul Local  al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Charta S.R.L., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială, Compartimentul de Evaluare şi Evidenţă Patrimonială şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2010.


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                Fazakas Mihail                                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 169/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină