Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR.  163/2010

privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 8/23.06.2010 pentru „Lucrări de reabilitare a staţiei CF Sfântu
Gheorghe”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28776/24.06.2010, al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul prealabil de oportunitate nr. 8/23.06.2010 şi Procesul verbal nr. 12/22.06.2010 al CTUAT al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi avizul nefavorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate nr. 8/23.06.2010 al Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a municipiului Sfântu Gheorghe pentru documentaţia: „Lucrări de reabilitare a staţiei CF Sfântu Gheorghe”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Oficiul Avizări din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2010.


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                 Fazakas Mihail                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 163/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină