Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR.  160/2010

privind dezlipirea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27049/2010 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea terenului situat în extravilanul municipiul Sf.Gheorghe, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în suprafaţă totală de 710.000 mp, înscris în C.F. nr. 27447 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 28.447, potrivit documentaţiei cadastrale, executată de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face pate integrantă, după cum urmează
-    Lotul nr.1. cu nr. cad nou 28.594, în suprafaţă de 666.900 mp, păşune, cu situaţia juridică neschimbată;
-    Lotul nr. 2 cu nr. cad nou 28.595, în suprafaţă de 43.100 mp, păşune care va face obiectul investiţiei ,,Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminat public şi alimentarea unor instalaţii publice în municipiul Sfântu Gheorghe
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2010.

                 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
               Fazakas Mihail                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină