Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR.  159/2010

privind prelungirea mandatului membrilor Comisiei de cenzori al
S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28.656/2010 al Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 629/16.06.2010 al directorului general al S.C MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 112 coroborate cu art. 159 şi art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă prelungirea mandatului de cenzor la S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 16.06.2010, pentru următoarele persoane:
1.    Szabó Csilla, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Privighetorii nr. 23, judeţul Covasna;
2.    Andrei Erzsébet, cu domiciliul în Sfântu Gheorghe, str. Ferencváros nr. 35, judeţul Covasna;
3.    Borka Francisc, cu domiciliul în Sfântu Gheorghe, str. Umbrei nr. 1, bl. 7, ap. 11, judeţul Covasna.
ART. 2. – Se aprobă prelungirea mandatului de cenzor membru supleant la S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, al d-nei Ambarus Csilla, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Sporturilor nr. 7, bl. 6, sc. B, ap. 15, judeţul Covasna, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 16.06.2010.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare şi comisiei de cenzori al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2010.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
               Fazakas Mihail                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină