Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                   Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor, nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR.  356/2010

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.478/11.11.2010 al Direcţiei Finanţe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare O.U.G. nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011, după cum urmează:
I.    Nivelurile impozitelor asupra mijloacelor de transport prevăzute în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 130/2010 vor avea nivelurile stabilite prin anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
II.    Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:
 (1) Valorile impozabile precum şi nivelurile stabilite în sume fixe pentru o unitate impozabilă, sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pe anul 2011, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Modul de calcul al impozitului pe teren este prevăzut la pct. 82 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.
Modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport este prevăzut la pct. 109 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.

ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale.


Sfântu Gheorghe, la 09 decembrie 2010.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                Miklós Zoltán                                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde

 

Anexa  nr. 1 la H.C.L. 356/2010
             
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină