Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 153/2010

privind constituirea Comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic de execuţie la lucrările de reparaţii generale şi de renovare la imobilul situat pe str. Lunca Oltului nr. 13-15 din Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1492/2010 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii cu nr. 2919/2009, aprobat prin HCL nr. 197/2009 de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 26 alin. (5) din H. G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂREŞTE


ART. 1. – Se aprobă constituirea Comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie la „Lucrările de reparaţii generale şi de renovare la imobilul situat pe str. Lunca Oltului nr. 13-15” din Sfântu Gheorghe, în următoarea componenţă nominală:


Preşedinte: - Tankó Vilmos, director Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe;

Membrii:   

- Roman Ilie Aurel, administrator;
- Albert Attila, delegat din partea ordonatorului principal de credite;

- Szabó Bojta Andrei, diriginte de şantier (partea de construcţii);
- Gáspár Ignác, diriginte de şantier (partea de instalaţii aferente construcţiilor).

ART. 2. – Comisia îşi va desfăşura activitatea pe tot parcursul execuţiei de la faza predării amplasamentului până la terminarea lucrărilor.


ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.
 

Sfântu Gheorghe la 10 iunie 2010.

                   
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                Fazakas Mihail                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină