Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 152/2010

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării creşei de copii
din municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1136/2010 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordineal Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 279/2010 a Grădiniţei cu program prelungit “Benedek Elek” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, sub nr. 1139/2010;
Având în vedere scrisoarea doamnei Dobolyi Gizella proprietara imobilului “apartamentul IV” situat pe strada Oltului nr. 19, înregistrată la Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, sub nr. 1140 / 2010;
Având în vedere prevederile Legea nr. 213/2008 privind privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂREŞTE


ART. 1. – Începând cu data de 1 septembrie 2010 şi până la data finalizării lucrărilor de renovare la imobilul situat pe str. Kós Károly nr. 19A, Creşa de copii din municipiul Sfântu Gheorghe, aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară, va funcţiona în următoarele unităţi individuale din imobilul situat pe str. Oltului nr. 19, înscris în C.F. nr. 23.367 Sfântu Gheorghe şi C.F. nr. 23.367 - C1 Sfântu Gheorghe: apartament nr. III cu nr. top 876/III, înscris în C.F. nr. 23.367 – C1 – U3, şi apartament nr. IV cu nr. top 876/IV înscris în C.F. nr. 23.367 C1- U4.
ART. 2. – (1) Se aprobă închirierea de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor, a apartamentului nr. IV, înscris în C.F. individual nr. 23367-C1-U4 Sfântu Gheorghe, nr. top. 876/IV, compus din apartament nr. IV cu 1 cameră şi dependinţe, boxa nr. 4 din pivniţă cu 10,50 mp, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, cu cota de participare la părţile comune de 16,47%, evidenţiat în C.F. colectivă nr. 1888 Sfântu Gheorghe, proprietatea privată a numiţilor Dobolyi Gizella şi Dobolyi Dezső, în scopul utilizării acestuia cu destinaţia de creşă de copii.
(2) Se aprobă proiectul contractului de locaţiune, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
ART. 3. – Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra spaţiului situat pe str. Oltului nr. 19, înscris în CF individuală nr. 23367-C1-U3 Sfântu Gheorghe, nr. top 876/III, compus din apartament nr. III cu 2 camere şi dependinţe, boxa nr. 3 din pivniţă cu 8,78 mp, în suprafaţă utilă totală de 37,68 mp, cu cota de participare la părţile comune de 15,42%, evidenţiat în CF colectivă nr. 1888, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, în scopul utilizării acestuia cu destinaţia de creşă de copii.
(2) Se aprobă proiectul contractului de administrare, anexa  nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
(3) Dreptul de administrare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe asupra apartamentului nr. III va înceta de drept în situaţia consfinţirii prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă a dreptului de proprietate dobândit în virtutea Legii nr. 10/2001 de numitul Dolesko Wiliam.
ART. 4. - Reparaţiile curente la imobilul situat pe str. Oltului nr. 19 (apartament  nr. IV şi apartament nr. III) necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a creşei vor fi acoperite din bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
ART. 5.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

 

Sfântu Gheorghe la 10 iunie 2010.

   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                Fazakas Mihail                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde

 

Anexa nr. 1, 2  la H.C.L. nr. 152/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină