Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 151/2010

privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse în legătură cu modul de evaluare a managementului teatrului “Tamási Áron” pe anul 2009, respectiv revocarea art. 2 din H.C.L. nr. 106/2010

  
    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere prevederile din H.C.L. nr. 106/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2009, respectiv al evaluării finale, pe durata Contractului de management al teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contestaţia nr. 25860/07.06.2010 depusă de dl. Bocsárdi László, în legătură cu Raportul motivat al Comisiei de evaluare al managementului teatrului “Tamási Áron” pentru anul 2009;
Având în vedere contestaţia nr. 25.862/07.06.2010 depusă de dl. Bocsárdi László în legătură cu Raportul motivat al Comisiei de evaluare al managementului teatrului “Tamási Áron” pe durata contractului de management;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 20 şi 21 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiei nr. 25.860/07.06.2010 depusă de dl. Bocsárdi László în legătură cu Raportul motivat al comisiei de evaluare al managementului teatrului “Tamási Áron” pentru anul 2009, în următoarea componenţă nominală:
1.    Kulcsár Tünde, secretarul municipiului Sfântu Gheorghe;
2.    Hengán Hajnal, consilier juiridic;
3.    Háromi Anna, consilier juridic.
ART. 2. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 2 din H.C.L. nr. 106/2010 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului pe durata Contractului de management al teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, se revocă, desfiinţându-se toate efectele juridice pe care le-a produs până la data revocării.
ART. 3. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului pe durata Contractului de management al teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare finală a managementului teatrului “Tamási Áron”, în următoarea componenţă:
1.    Kovács István, consilier local, membru;
2.    Sztakics Éva-Judit, viceprimar, membru;
3.    reprezentantul UNITER, specialist, membru;
4.    reprezentantul Universităţii de Arte Târgu Mureş, specialist, membru;
5.    reprezentantul Facultăţii de Teatru şi Televiziune din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specialist, membru;
6.    consultant independent în managementul cultural desemnat de Ministerul Culturii;
7.    reprezentantul Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru.
ART. 5. – Se aprobă constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiei, în următoarea componenţă nominală:
1.    Kulcsár Tünde, secretarul municipiului Sfântu Gheorghe;
2.    Hengán Hajnal, consilier juiridic;
3.    Háromi Anna, consilier juiridic
ART. 6. - Comisiile constituite în temeiul prezentei hotărâri vor analiza, în condiţiile prevederilor O.U.G. nr. 189/2008, ale anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 106/2010 şi anexei la prezenta hotărâre, modul de respectare a procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea evaluărilor.Sfântu Gheorghe, la 10 iunie 2010.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                Fazakas Mihail                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde


 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 151/2010

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină