Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
 Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 148/2010

privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după cazConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23648/2010 al Compartimentului Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 19233/26.04.2010 a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 23/2009 încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV în favoarea operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1, 2 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
Având în vedere prevederile Cap. V. din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale- republicate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pct. III din Normele metodolgice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe a unor mijloace fixe concesionate în favoarea operatorului regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de concesiune nr. 23/2009, pentru scoaterea acestora din funcţiune, în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se modifică în mod corespunzător Inventarul mijloacelor fixe aparţinând domeniului public concesionate către operatorul regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de concesiune nr. 23/2009.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare, Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi operatorul regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                Bodor Lóránd                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                          Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr.148/2010
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină