Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna
HOTĂRÂREA NR. 147/2010

privind prelungirea Contractului de locaţiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Producţie Măcelăria Kovács S.R.L. Sfântu Gheorghe;


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23661/2010 al Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 20645/2010 a S.C. Producţie Măcelăria Kovács S.R.L. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cap.III din Contractul de locaţiune nr. 2458/04.04.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Producţie Măcelăria Kovács S.R.L. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă prelungirea Contractului de locaţiune privind închirierea unui teren situat pe str. 1 Decembrie 1918 din Sfântu Gheorghe, în vederea implantării a 2 stălpi de susţinere de panou publicitar, încheiat între Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Producţie Măcelăria Kovács S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe o perioadă de 3 ani potrivit Actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrată.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                Bodor Lóránd                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 147/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină