Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  142/2010
                               
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 11, ap. II, pentru Asociaţia „Breasla Barabás Miklós Céh”, în scopul utilizării acestuia ca birou teritorial şi sală de conferinţă


Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18480/2010 al Serviciului de Administrare şi Autorizare Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe,
Având în vedere cererea nr. 18453/21.04.2010 a Asociaţiei Breasla Barabás Miklós Céh;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 22/1995 cu privire la înfiinţarea Societăţii Comerciale de Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 228/2007 privind modificarea contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Gospodărie Comunală S.A., prin care s-a procedat la trecerea din concesiunea S.C. Gospodărie Comunală S.A. în administrarea  Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al fondului locativ;
În baza prevederilor art. 49 alin. (1) lit. a din Ordonanţa nr. 26 /2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 213 /1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. –  Se aprobă trecerea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului înscris în C.F. individual nr. 24898-C1-U1 Sfântu Gheorghe, nr. top. 814/II,  apartament nr. II etaj, compus din: casa scării cu 29 mp., antreu cu 6,6 mp., 5 birouri cu 149 mp., depozit cu 7,40 mp., Wc cu 4,90 mp., coridor exterior cu 15 mp., terasa circulabilă cu 40,90 mp. Aici aparţine podul în întregime, evidenţiat în C.F. colectiv pe hârtie nr.1036 Sfântu Gheorghe.
ART. 2. –  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01 mai 2010, din apartamentul nr. II a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 11, următoarele încăperi: 4 birouri, 2 depozite, antreu, o parte din terasa neacoperită, în suprafaţă utilă totală de 162,63 mp, şi cota de 86,14% parte (55,56 mp.) din suprafeţele comune, în total 218,19 mp, evidenţiat în C.F. individual nr. 24898-C1-U1, nr. top. 814/II, în favoarea Asociaţiei “Breasla Barabás Miklós Céh”, în scopul utilizării acestuia ca birou teritorial şi sală de conferinţă, destinat artiştilor plastici din „Ţinutul Secuiesc”.
ART. 3. – Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul de Administrare şi Autorizare Economică – Biroul Locativ din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                Bodor Lóránd                                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 142/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină