Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR.  141/2010

privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/2010 pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal „Lunca Oltului Sud-Est” Sfântu Gheorghe - prelungirea străzii Ţigaretei


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23435/20.05.2010, întocmit de către Arhitectul Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul prealabil de oportunitate nr. 5/13.05.2010 şi Procesul verbal nr. 9/13.05.2010 al CTUAT prin care se recomandă emiterea avizului prealabil de oportunitate;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate nr. 5/13.05.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru întocmirea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Lunca Oltului Sud-Est” Sfântu Gheorghe - prelungirea străzii Ţigaretei, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Oficiul Avizări din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.

                 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                Bodor Lóránd                                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 141/2010

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină