Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  140/2010

privind transmiterea în folosintă gratuită a unui teren situat pe str. Kós Károly, nr. 62,
 în favoarea Bisericii Evanghelice Lutherane din Sfântu Gheorghe.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23208/2010 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23951/2010 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială;
Având în vedere cererea Parohiei Evanghelice Lutherane din Sfântu Gheorghe, nr. 44746/2009 privind transmiterea folosinţei unui teren de 135 mp;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisie pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatele Comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (3) art. 115 alin. (1) lit. b şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 62, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în suprafaţă totală de 1220 mp., înscris în C.F. nr. 26797 Sfântu Gheorghe, nr. top. 79/1/1/3, nr. cad. 26797 potrivit documentaţiei cadastrale, executată de Luffy Vilmos, anexată la prezenta hotărâre din care face pate integrantă, după cum urmează
-    Lotul nr.1. cu nr. cad nou 28458, nr. top. nou 79/1/1/3/1, în suprafaţă de 1160 mp.- cu situaţia juridică neschimbată;
-    Lotul nr. 2 cu nr. cad nou 28459, nr. top. nou 79/1/1/3/2 în suprafaţă de 60 mp.
ART. 2. - Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe a terenului înscris în C.F. nr. 26791 Sfântu Gheorghe, (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 596 Simeria), nr. top. 79/1/1/2, curte în suprafată de 75 mp.
ART. 3. - Se aprobă transmiterea în folosintă gratuită în favoarea Bisericii Evanghelice Lutherane cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 62 a unui teren în suprafaţă de 135 mp., compus din două parcele, identificate la art. 1, lotul nr. 2 şi art. 2 pe o perioadă de 50 de ani.
ART. 4. - Se aprobă proiectul contractului de folosinţă gratuită, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
          Bodor Lóránd                                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 140/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină