Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  139/2010

privind alipirea unor terenuri situate în str. László FerencConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20477/03.05.2010 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere declaraţia autentificată nr. 471/23.04.2010 al directorului general al S. C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se radiază dreptul de administrare al fostei Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Locativă Sfântu Gheorghe asupra terenului înscris în C.F nr. 27951 sub nr. top. 103/b/1, 104/3 în suprafaţă de 2826 mp.
ART. 2. - Se aprobă trecerea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al terenurilor înscrise în CF nr. 27967 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 102/2/2/2/b/1/2 în suprafaţă de 598 mp, CF nr. 27951 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 103//b/1, 104/3 în suprafaţă de 2826 mp, CF nr. 27969 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 102/2/2/b/2/2/1 în suprafaţă de 241 mp.
ART. 3. – Terenurile, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, înscrise în CF nr. 27967 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 102/2/2/2/b/1/2 în suprafaţă de 598 mp, CF nr. 27951 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 103//b/1, 104/3 în suprafaţă de 2826 mp, şi CF nr. 27969 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 102/2/2/b/2/2/1 în suprafaţă de 241 mp. se alipesc într-un singur corp de proprietate în suprafaţă totală de 3665 mp cu nr. cad. 28417, conform documentaţiei cadastrale elaborate de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului se va modifica în mod corespunzător.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială, Compartimentul de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
          Bodor Lóránd                                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 139/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină