Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  136/2010

privind aprobarea Asocierii în participaţiune între Municipiul Sfântu Gheorghe şi
 S.C. SEPSI AD CONSTRUCŢII SRLConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23926/2010 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 16413/2010 şi nr. 18035/2010 a SC SEPSI AD CONSTRUCŢII SRL, privind propunerea de colaborare pentru realizarea unei investiţii constând într-o bază sportivă;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget , finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Cu data intării in vigoare a prezentei hotărâri articolele 3, 4, 5 şi 6 din HCL nr. 194/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Vânătorilor f.n, către S.C. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.- S.A.” în vederea construirii unui bazin de înot, se revocă.
ART. 2. – (1) Se aprobă asocierea în participaţiune între Municipiul Sfântu Gheorghe şi SC SEPSI AD CONSTRUCŢII SRL cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Înfrăţirii, nr. 4, bl. 2, sc B, apt. 3, jud. Covasna, înmatriculat la ORC sub nr. J14/224/2009, având CUI RO 25998837, în vederea realizării unei investiţii de interes local constând într-o bază sportivă.
(2) Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. –  Cu semnarea contractului de asociere în participaţiune se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială, Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului, precum şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.
 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
       Bodor Lóránd                                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 136/2010

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină