Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 129/2010

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2010

        
    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Luând în considerare Referatele cu nr. 50814/2009, nr. PC 459/2010 şi cu nr. PC 880/2010 înaintate de dl. Hadnagy István – Director Executiv al Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. PC 881/2010 al Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 1917105/02.12.2009 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Având în vedere Adresa nr. 476712/03.05.2010 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 476712/03.05.2010, privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2010;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 32/2010 privind aprobarea bugetului Poliţiei Comunitare pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 330/2009 – Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reâncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, cu modificările şi  completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2010, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01.05.2010, potrivit anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statului de funcţii aprobat.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Tehnic, Economic, Administrativ, Secretariat din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.  
                                      


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
            Bodor Lóránd                                                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                                      Kulcsár Tünde
            

 

Anexa nr. 1,2,3,4 la H.C.L. nr. 129/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină