Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 127/2010

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, începând cu 16 martie 2010

        
    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 1359/2010 înaintat de directorul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23198/2010 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 330/2009 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, începând cu data de 16.03.2010, potrivit anexelor nr. 1. şi 2. la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Dl. director al Direcţiei de Asistenţă Comunitară va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statului de funcţii aprobat.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.

           
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                Bodor Lóránd                                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 127/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină