Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR.  113/2010

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 316/2009 referitoare la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19549/2010 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 316/2009 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
Având în vedere prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 316/2009 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, după cum urmează:
I.    Aliniatul (2) al art. 1. va deveni articolul 2;
II.    Articolul 8 va avea următorul cuptrins:
“Art. 8.- Deciziile de numire a Comisiilor arătate la art. 6 şi art. 7 vor fi emise până la cel mai târziu o săptămână după expirarea termenului de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de selecţie în parte”.
III.     Articolul 9 va avea următorul cuprins:
“Art. 9.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează comisiilor constituite potrivit art. 6 şi art. 7, precum şi Compartimentului buget din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”
ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
 

Sfântu Gheorghe la, 29 aprilie 2010


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
        Bereczki Kinga                                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină