Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna
HOTĂRÂREA NR.  111/2010

privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în
 Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17998/2010 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială, din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 42048/2008 a Asociaţiei de Proprietari Sârguinţa;
Având în vedere adresa nr. 1203/2009 a Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană Covasna;
Având în vedere adresa nr. C18/2010 a Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană Braşov;
Având în vedere adresa nr. 216/2010 a Consiliului Judeţean Covasna ;
Având în vedere adresa nr. 333/2009 a S.C. INTERLOGISTIC SRL;
Având în vedere Planul de amplasament şi delimitare al imobilului, realizat de expert Luffy Vilmos şi respectiv Planul de situaţie realizat de S.C. Linia D S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă intabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului identificat prin CF nr. 28067 Sfântu Gheorghe compus din teren de la A1 cu nr. cad. 28.067 şi clădire construită în 1948 de la A1.1 cu nr. cad. 28067-C1, în suprafaţă de 780 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Grigore Bălan nr. 15.
ART. 2. – Se aprobă radierea dreptului de folosintă al Intreprinderii Regionale de Transport Auto din Tg. Mures asupra terenului înscris în CF nr. 26710 cu nr. top. 1623/3/1, întrucât titularul dreptului nu mai există.
ART. 3. – Se aprobă intabularea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe asupra terenurilor identificate prin CF nr. 26710 Sfântu Gheorghe cu nr. top 1623/3//1, în suprafaţă de 2604 mp; CF nr. 28301 Sfântu Gheorghe cu nr. top. 1623/31/3 în suprafaţă de 650 mp şi CF nr. 28296 Sfântu Gheorghe cu nr. top. 1623/6/3/2/2 în suprafaţă de 528 mp, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Avântului.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială şi Compartimentul pentru Evaluarea şi Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2010


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
        Bereczki Kinga                                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină