Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR.  103/2010

privind modificarea contractului de mandat al reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18960/2010 al Compartimentului Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c, alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea contractului de mandat, încheiat între Consiliul Local în calitate de reprezentant al acţionarului majoritar Municipiul Sfântu Gheorghe la S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. şi d-ul Czimbalmos Kozma Csaba în calitate de mandatar, potrivit Actului adiţional nr. 1/2010 anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Relaţii şi dezvoltare şi d-ul Czimbalmos Kozma Csaba.


 
Sfântu Gheorghe la, 29 aprilie 2010PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
        Bereczki Kinga                                                                                 SECRETAR
                                                                                                            Kulcsár Tünde
 

 

Anexă la H.C.L. nr. 103/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină