Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 96/2010

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18676/22.04.2010 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie: 4.2 „Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”a Axei prioritare: 4 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei este de:                                            38.239,075 mii lei + TVA
Din care C + M:                                                                                  5.191,800 mii lei + TVA

Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiţiei se compune din:
Cap.1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:                    76,500 mii lei + TVA
Cap.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului:     42,500 mii lei + TVA
Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                      2.405,375 mii lei + TVA
Cap.4. Cheltuieli pentru investiţia de bază:                                           35.463,033 mii lei + TVA
Cap.5. Alte cheltuieli                                                                                        166,668 mii lei + TVA
Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste                                    85,000 mii lei + TVA

ART. 2. - Executarea prezentei Hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit, Direcţiei de Gospodărire Comunală şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiul Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2010


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ
        Bereczki Kinga                                              SECRETAR
                                                                               Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 96/2010
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină