Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 218/2010

privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe, incluzând în beneficiarii O.U.G. nr. 74/2007    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul Comisiei de analizare şi evaluare cu nr. 31825/09.07.2010 privind rezultatul evaluării solicitărilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 1 din H.C.L nr. 116/2007 privind aprobarea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile O.U.G nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietar;
În baza prevederilor art. 15 alin. (1) – (4) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă ordinea de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe,  incluzând şi beneficiarii O.U.G. nr. 74/2007, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Lista cu ordinea de prioritate se va aduce la cunoştinţă publică potrivit legii, prin afişare la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, situat pe str. Erege nr. 19, în termen de 7 zile de la data afişării listei.
ART. 4. – (1) Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită prin dispoziţie de primar. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primirea acestora, prin decizie, în condiţiile legii.
    (2) Decizia comisiei poate fi atacată de către persoana vătămată, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la data de 19.07.2010


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                Gazda Zoltán                                                                                                                        SECRETAR
     în lipsa acestuia semnează consilierii:                                                                                 Kulcsár Tünde
Sztakics Éva-Judit    Bálint Iosif    Kató Béla

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 218/2010

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină