Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 149/2010

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 256/2009

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23812/2010 al Serviciului de Administrare şi Autorizare Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prederilor Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Anexa nr. 10 la Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 256/2009  se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 10 la H.C.L. nr. 256/2009

Locurile de aşteptare/staţionare a taxiurilor în municipiul Sfântu Gheorghe

 

Nr.

crt.

 

Locul unde este amplasată staţia taxi

Numărul locurilor de aşteptare / staţionare

1

Piaţa Libertăţii

20

2

Zona Gării

10

3

P-ţa. Sfântu Gheorghe – în faţa magazinului Şugaş

  8

4

Str. Vânătorilor – lîngă Sala Sporturilor

10

5

Str. Bánki Donáth – lângă piaţa centrală – în faţa S.C. Gospodărie Comunală S.A.

  6

6

Str. Romulus Cioflec – în faţa pieţii

  6

7

Str. 1 Decembrie 1918 – staţia de autobuz Berărie

  7

8

B-dul. Gen. Grigore Bălan – în faţa magazinului Bertis

  6

9

Str. Libertăţii – între Casa cu Arcade şi staţia de autobuz

  4

10

Str. Gödri Ferenc – de la colţul cu str. Kriza János

  2

11

Intersecţia str. Bánki Donáth, Pescarilor şi Józef Bem

  3

12

Str. 1 Decembrie 1918 – vizavi cu str. Arany János

  5

13

B-dul. Gen. Grigore Bălan – intersecţia cu str. Mikes Kelemen

  4

14

Str. 1 Decembrie 1918 – vizavi cu bl. 15 (Farmacie)

  4

15

Str. Vasile Goldiş – vizavi de Proiect Covasna S.A.

  3

16

Str. Dealului – intersecţia cu Vasile Goldiş

  6

17

Str. Vasile Goldiş – Stadionul Mic – prelungirea str. Umbrei

  5

18

P-ţa. Kálvin

  3

19

Str. Kós Károly – Fabrica de Ţigarete

  5

20

Str. Fabricii – vizavi cu Biserica catolică

  3

21

Str. Nicolae Iorga – după staţia de autobuz (centrul de tratament Semmel)

  2

22

Str. 1 Decembrie 1918 – lângă bl. 12, sc. B

  3

 

TOTAL LOCURI

           125


ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor Economice şi Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Serviciului de Administrare şi Autorizare Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                Bodor Lóránd                                                                       SECRETAR
                                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină