Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR.  137/2010

privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22281/13.05.2010 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - (1) Se aprobă încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
            Zona A – Centrul administrativ şi cultural;
            Zona B – Zona mediană şi staţiunea Şugaş Băi;
            Zona C – Zona de locuinţe şi zona industrială;
            Zona D – Zona periferică şi localităţile Chilieni şi Coşeni.
(2) Harta cu zonificarea municipiului şi lista străzilor pe zone constituie anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 2. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 1 din H.C.L. nr. 230/2006 privind încadrarea terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe zone şi categorii de folosinţă, se abrogă.

ART. 3. - Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Oficiul Avizări şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la, 27 mai 2010.


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                Bodor Lóránd                                                                       SECRETAR
                                                                                                       Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 137/2010

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 137/2010
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină