Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 89/2010

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2009 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17564/2010 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 41 şi art. 42 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Contractul de management nr. 4829/2007, încheiat între domnul Antal Árpád András, ordonator principal de credite al autorităţii Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Dulányi Balogh Aladár;
Având în vedere Raportul motivat nr. 16412/2010 al Comisei de evaluare asupra rezultatului obţinut în urma evaluării activităţii desfăşurate în cursul anului 2009 de către domnul Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
   
ART. 1. - Se aprobă Raportul motivat al Comisiei de evaluare asupra rezultatului obţinut în urma evaluării activităţii desfăşurate în cursul anului 2009 de către domnul Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 2. - Rezultatul final al evaluării se aduce la cunoştinţă publică, prin grija Compartimentului de Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Rezultatul final a evaluării poate fi atacat în justiţie, în condiţiile Legii nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamnei viceprimar Sztakics Éva Judit, Compartimentului de Resurse Umane şi Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 19 aprilie 2010


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
               Bereczki Kinga                                                        SECRETAR
                                                                                          Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 89/2010


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină