Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 88/2010

privind schimbarea unui membru mandatat în grupul de coordonare al proiectului ”Dezvoltarea integrată a comunităţii Rome din zona Őrkő” în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13181/2010 al Oficiului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor pct. 2.2 şi pct. 7.1. din Acordul de parteneriat nr. 43002 din 12.11.2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Grupul de iniţiativă “Comunitatea Roma Őrkő” precum şi Organizaţia Neguvernamentală Asociaţia ”Pro Nobis”, aprobat prin H.C.L. nr. 235/2008, coroborate cu art. 1552, 1553 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă revocarea mandatului de membru în grupul de coordonare al proiectului ”Dezvoltarea integrată a comunităţii rome din Őrkő”, în cadrul Programului de intervenţii prioritare, acordat domnului viceprimar Bálint Iosif.
(2) Odată cu revocarea mandatului de membru în grupul de coordonare, va înceta şi calitatea de coordonator al proiectului ”Dezvoltarea integrată a comunităţii rome din Őrkő” al d-lui viceprimar Bálint Iosif.
ART. 2. – Se numeşte în calitate de membru în grupul de coordonare şi coordonator al proiectului ”Dezvoltarea integrată a comunităţii rome din Őrkő”, în cadrul Programului de intervenţii prioritare, domnul administrator public Czimbalmos Kozma Csaba.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Administraţie Locală, Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi dl. administrator public Czimbalmos Kozma Csaba.


Sfântu Gheorghe, la 19 aprilie 2010
                   

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                Bereczki Kinga                                                          SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină