Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 87/2010

privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi al unităţilor subordonate Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi a statului de funcţii pentru personalul contractual din cadrul unităţilor subordonate Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2010

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5.845/2010 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 26/2010 înaintat de Casa de Cultură Municipală;
Având în vedere referatele cu nr. 431/2010 şi 807/2010 înaintate de Direcţia de Asistenţă Comunitară;
Având în vedere Referatul nr. 869/2010 înaintat de Căminul “Zathureczky Berta” Otthon;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 28/2010 privind aprobarea bugetului local pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi al unităţilor subordonate Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi statul de funcţii pentru personalul contractual din cadrul unităţilor subordonate Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2010, potrivit anexelor nr. 1-6 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 aprilie 2010


                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
                     Bereczki Kinga                                                      SECRETAR
                                                                                            Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină