Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 86/2010

privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat având ca obiect transmiterea folosinţei gratuite a statuii ecvestre ”Huszár”
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă extraordinară;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e, alin. (7) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. d şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă încheierea unui contract de comodat având ca obiect transmiterea în folosinţa gratuită a Statuii ecvestre “Huszár” de către comodantul Direcţia Generală de Servicii, persoană juridică de naţionalitate maghiară, cu sediul în Budapesta, 1055, Piaţa Kossuth Lajos, nr. 2-4, comodatarului Municipiul Sfântu Gheorghe.
Art. 2. – Se aprobă proiectul Contractului de comodat, anexă la prezentul proiect de hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 3. – Statuia ecvestră dobândită în temeiul contractului de comodat va fi amplasată în faţa Casei cu Arcade din municipiul Sfântu Gheorghe.
Art. 4. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András.


Sfântu Gheorghe, la 19 aprilie 2010


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                   Bereczki Kinga                                                                      SECRETAR
                                                                                                           Kulcsár Tünde

Anexa la H.C.L. nr. 86/2010

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină