Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 85/2010

privind stabilirea măsurilor necesare pentru luarea în evidenţă
şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1047/2010 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 14 din Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 116/2007 privind aprobarea ordinii în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (6) lit. a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se stabilesc măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
ART. 2. - (1) Primirea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19, până la data de 17.05.2010, inclusiv.
(2) Cererile înregistrate după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare la procesul de evaluare.
(3) Cererea pentru luarea în evidenţă a solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii va fi însoţită de următoarele acte justificative:
-    xerocopie după actele de identitate pentru toţi adulţii din familie;
-    xerocopie după certificatul de naştere, pentru toţi copii din familie;
-    xerocopie după certificatul de căsătorie;
-    certificat fiscal emis de Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
-    adeverinţă de venit de la locul de muncă;
-    xerocopie după diplomele de studii;
-    acte de identitate pentru toate persoanele cu care familia locuieşte împreună la aceeaşi adresă;
-    xerocopie după contractul de închiriere, după caz;
-    declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia din care să rezulte faptul că titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Sfântu Gheorghe.
(4) Locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare se vor aduce la cunoştinţa publică potrivit legii.
ART. 3. - (1) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii se analizează de către o comisie socială care se va constitui prin dispoziţie de primar.
        (2) Comisia socială prevăzută la alin. (1) va fi structurată pe specialităţi, după cum urmează:
-    5 membri din aparatul de specialitate al primarului;
-    7 membri consilieri local, membrii ai comisiei sociale;
-    3 membri reprezentanţi ai cultelor religioase;
-    3 membri reprezentanţi ONG;
-    3 membri reprezentanţi mass-media;
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la 19 aprilie 2010


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ
             Bereczki Kinga                                                       SECRETAR
                                                                                     Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină