Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR. 133/2010

privind schimbarea denumirii unor porţiuni din strada 1 Decembrie 1918
din Municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13658/23.03.2010 al Arhitectului Şef din cadrul al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul nr. 5721/2010 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Covasna;
Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 2 lit. d şi art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   

HOTĂRĂŞTEART. 1.- Se aprobă schimbarea unor porţiuni din strada 1 Decembrie 1918 în municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
    a) pe porţiunea dintre strada Kossuth Lajos şi P-ţa Sfântu Gheorghe devine strada “PETŐFI SÁNDOR”;
    b) pe porţiunea dintre P-ţa Sfântu Gheorghe şi P-ţa Széchenyi István devine strada “MIHAI EMINESCU”;
    c) pe porţiunea dintre Gara CFR şi P-ţa Széchenyi István se va păstra denumirea de strada „1 DECEMBRIE 1918”

ART. 2.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărie Comunală, Oficiul Avizări şi Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
                 Bodor Loránd                                                     SECRETAR
                                                                                      Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 133/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină