Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR. 81/2010

privind schimbarea coordonatorul proiectului ”Dezvoltarea integrată a comunităţii Rome din zona Őrkő” în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13181/2010 al Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În vederilor pct. 7.1. din Acordul de parteneriat nr. 43002 din 12.11.2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Grupul de iniţiativă “Comunitatea Roma Őrkő” precum şi Organizaţia Neguvernamentală Asociaţia” Pro Nobis”aprobat prin H.C.L. nr. 235/2008.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă înlocuirea d-lui viceprimar Bálint Iosif din calitatea sa de coordonator al proiectului ”Dezvoltarea integrată a comunităţii rome din Őrkő”, în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare şi numirea în locul acestuia a d-lui Czimbalmos Kozma Csaba.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Czimbalmos Kozma Csaba şi Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 martie 2010
                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                
                  Bálint Iosif                       
       

Abrogată prin HCL nr. 84/2010
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină