Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 80/2010

privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, obiectivului de investiţii
„SALĂ DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ CU 3000 DE LOCURI, SFÂNTU GHEORGHE„

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13194/2010 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisie pentru tineret şi sport a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă Documentaţia tehnico – economică pentru obiectivul de investiţii „SALĂ DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ CU 3000 DE LOCURI SFÂNTU GHEORGHE”, cu următorii indicatori tehnico – economici :

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

Scenariu V1

107.797,3

26.181,6

75.878,2

18.429,1

Scenariu V2

111.315,8

27.036,1

77.972,3

18.937,7


ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 martie 2010


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ
                  Bálint Iosif                                                     SECRETAR
                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină