Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 58/2010

privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12880/2010 al Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererile titularilor contractelor de concesiune;
Având în vedere cererea nr. 39088/2009 a S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. III art. 2 - (2) din Contractul de concesiune;
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
În baza prevederilor art. 58 alin. (3) din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - (1) Se aprobă încheierea contractului de concesiune în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului pe care se află amplasat un totem luminos, domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Kossuth Lajos nr.1, proprietatea S.C. Groupama Asigurări S.A., pe o perioadă de 5 ani, începând cu 01 aprilie 2010, cu plata unei redevenţei anuale reprezentând echivalentul în 5 Euro/mp/an, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
(2) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
ART. 2. - (1) Se aprobă prelungirea contractelor de concesiune având ca obiect terenuri din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajate pentru asigurarea accesului din exterior în unităţile de comerţ şi prestări de servicii, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr.2, pe o perioadă de 5(cinci) ani, începând cu data de 01.10.2009.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă la echivalentul în lei a 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
ART. 3. - Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 martie 2010


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                  Bálint Iosif                                                      SECRETAR
                                                                                     Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1/A, 2 la HCL nr. 58/2010
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină