Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 56/2010

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A, pe anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12868/2010 al Compartimentului Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 11519/2010 al directorului S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 79/12008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (1) lit. a şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2010 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe şi Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare în cadrul Primăriei municipiul Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 martie 2010        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ
                  Bálint Iosif                                                          SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde


Anexa la HCL nr. 56/2010

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină