Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 51/2010

privind aprobarea proiectului „Centru Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost” din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 663/2010 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 3 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 3.2.” Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂSTE

ART. 1. - Se aprobă proiectul cu titlul „Centru Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost” din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului:   3.452.447,04 lei
•    Valoarea eligibilă a proiectului: 2.901.216,00 lei
•    TVA: 551.231,04 lei
ART. 3. – Se aprobă cofinanţarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pentru proiectul cu titlul „Centru Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost” cu suma de 62.000 lei reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
ART. 4. – Se aprobă suportarea de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a cheltuielilor neeligibile ale proiectului şi ale oricăror costuri suplimentare ce vor surveni în perioada implementării proiectului.
ART. 5. - Se aprobă asigurarea de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume ce vor fi cheltuite în avans de către Direcţia de Asistenţă Comunitară până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

 
Sfântu Gheorghe la 16 martie 2010


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
              Bálint Iosif                                                                SECRETAR
                                                                                           Kulcsár TündeAnexă la H.C.L. nr. 51/2010


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină