Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  47/2010

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2009 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11216/ 2010 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al Caietului de obiective, modelului-cadru al Raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
Având în vedere anexele la Contractul de management nr. 4829/2007-356/2007 – aferente anului 2009 – încheiat între domnul Dulányi Balog Aladár manager şi domnul Antal Árpád András primarul municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
   

ART. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării pe anul 2009 al managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu numirea Comisiei de evaluare a managementului.
ART. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la, 16 martie 2010


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
                    Bálint Iosif                                                       SECRETAR
                                                                                      Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 47/2010


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină