Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  45/2010

privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în intravilanul
municipiului Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10587/2010 al Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 3 alin. (4) şi art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă întabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a terenului proprietatea Statului Român cu drept de administrare operativă Consiliul Popular al Municipiului Sfântu Gheorghe, identificat prin CF. nr. 27833 Sfântu Gheorghe, nr. top. 897/1/2 în suprafaţă de 583 mp, situat în str. Oltului fn.
ART. 2. – Se aprobă întabularea în proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a terenului proprietatea Statului Român cu drept de administrare Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, identificat prin CF. nr. 28008 Sfântu Gheorghe, nr. top. 1526/2/2/1/3, în suprafaţă de 2265 mp, cu destinaţia de drum public (str. Pap Lehel).
ART. 3. – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului se va modifica în mod corespunzător.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială, Compartimentului Contabilitate, Compartimentului de Evaluarea şi Evidenţa a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 16 martie 2010


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                   Bálint Iosif                                                                 SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină