Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 59/2010

privind atribuirea de denumire pentru staţiile de urcare-coborâre şi pentru străzile situate în „Zona cu livezi” din Municipiul Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47949/18.11.2009 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul Verbal încheiat la data de 05 noiembrie 2009 cu ocazia întrunirii Comisiei de Specialitate de propunere a denumirii străzilor, pieţelor şi obiectivelor de interes local din Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul consultativ al Comisiei judeţene de atribuiri de denumiri a judeţului Covasna, nr. Ad. 36/27.01.2010, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 4173/27.01.2010;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 2 lit. d, art. 3 alin. (1) şi art. 5 din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şi alin. (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri pentru staţiile de urcare-coborâre ce deservesc reţeaua de transport public local de călători din municipiul Sfântu Gheorghe, mai puţin pentru cele din satele aparţinătoare Chilieni şi Coşeni, identificate potrivit anexei nr. 1, astfel :
1. strada Berzei   
2. Sala sportului Szabó Kati   
    la întoarcere: Spitalul Judeţean   
3. strada Dealului   
4. Institutul de proiectări   
5. Parcul Elisabeta   
     la întoarcere: Casa cu Arcade   
6. Biserica Reformată   
7. strada Ştrandului   
8. Gara CFR   
9. Liceul de Artă Plugor Sándor   
10. Piaţa Kálvin   
11. Cartierul Ciucului   
12. strada Ciucului   
13. Universitatea Babeş-Bolyai   
14. Debren   
15. strada Constructorilor   
15. Calea Braşovului   
16. Brutărie   
17. Dreiconf   
18. strada N. Iorga   
19. Piaţa Europa   
20. Romtelecom   
21. Leineweber   
22. Liceul Mihai Viteazul   
23. Fabrica de Ţigarete   
24. Fabrica de pâine   
25. strada Jókai Mór    
26. strada Daczó   
27. strada Arcuşului   
28. Gradinăria   
29. Simeria veche   
30. Izvorul sulfuros   

ART. 2. - Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri, pentru noile străzi ce s-au creat în urma materializării pe teren a Planului Urbanistic Zonal ”Zona cu livezi” , identificate în anexa nr. 2, astfel:
1. Strada P1:     str. Fagului
2. Strada P2:    str. Mărului   
3. Strada P3:    str. Prunului   
4. Strada P4:    str. Măcieşului   
5. Strada P5:    str. Răsăritului   
6. Strada P6:    str. Stejarului   
7. Strada P7:    str. Vişinului   
8. Strada P8:    str. Cireşului   
9. Strada P9:    str. Nucului   
10. Strada P10:    str. Caisului   
11. Strada P11:    str. Murelor   
12. Strada P12:    str. Zmeurei   

ART. 3. – Anexele nr. 1 şi 2 constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. - Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală, Serviciului Urbanism şi Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 martie 2010

   
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                  Bálint Iosif                                                                 SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde


Anexa pct.8a nr. 59/2010

Anexa pct.8a nr. 59/2010

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină